360SDN.COM

MySQL 8.0.1 dmr发布及下载地址mysql-8.0.1-dmr-winx64.zip,mysql-8.0.1-dmr-linux-g

来源:  2017-08-03 16:22:18    评论:0点击:

MySQL 5.7.6 Milestone 16 版本发布及下载地址

甲骨文在2017年4月10日发布了MySQL 8.0.0开发版的最新的开发版本MySQL 8.0.1 dmr。

具体的MySQL 8.0.1 dmr 的更新信息,请看:changLog

MySQL 8.0.1 dmr 的官方文件直接下载地址: mysql-8.0.1-dmr-winx64-debug-test.zip(177.3M) 和 mysql-8.0.1-dmr-winx64.zip(150.1M) 

MySQL 8.0.1 dmr的官方下载地址: 这里

Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Mar 23, 2017 150.1M
(mysql-8.0.1-dmr-winx64.zip) MD5: 30423d59392bde6de05af3efba4eb29e | Signature
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive
Debug Binaries & Test Suite
Mar 23, 2017 177.3M
(mysql-8.0.1-dmr-winx64-debug-test.zip) MD5: 40cbd8deef6b5f9317c05b47da3c3893 |

MySQL 8.0.1 dmr  版本发布及下载地址Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7

Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Bundle Mar 23, 2017 318.0M
(mysql-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm-bundle.tar) MD5: 240f06911d7f922aecbd24117e389dc4 | Signature
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Bundle Mar 23, 2017 411.4M
(mysql-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm-bundle.tar) MD5: e9cbddf0df09001f5f14d086ca5ea251 | Signature
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
MySQL Server
Mar 23, 2017 228.4M
(mysql-community-server-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: 00ddc290e6e159669d0458f7a38cd980
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
MySQL Server
Mar 23, 2017 230.7M
(mysql-community-server-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: 3a5fc5c3a79cc7a8f108a43a084170b5
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Client Utilities
Mar 23, 2017 28.7M
(mysql-community-client-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: a7b3e04c47168947c3fab017a87899b5
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Client Utilities
Mar 23, 2017 29.5M
(mysql-community-client-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: 9c3e923af9689708113286f67e61b7c0
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Minimal Install
Mar 23, 2017 16.3M
(mysql-community-server-minimal-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: db7dd4e6ace72a5fa7d7651e4859b410
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Development Libraries
Mar 23, 2017 4.1M
(mysql-community-devel-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: 47bfe6391a0252cd60381114932533b1
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Development Libraries
Mar 23, 2017 4.3M
(mysql-community-devel-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: 2ab44c788fbc87027e5fc90505de3150
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
MySQL Configuration
Mar 23, 2017 278.9K
(mysql-community-common-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: 2600d7466a36608863609a0d9fa46daa
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
MySQL Configuration
Mar 23, 2017 278.9K
(mysql-community-common-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: 5e696bc535b8290ea4e3e24ec5008ed8
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Shared Libraries
Mar 23, 2017 2.5M
(mysql-community-libs-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: b52db44416638e76ac793ea8f5f41986
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Shared Libraries
Mar 23, 2017 2.6M
(mysql-community-libs-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: abf405b0b9f77e9d3ec2f752849d0578
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 2.0M
(mysql-community-libs-compat-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: 17916424cb91e3c907ee471e85f13b36
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 2.0M
(mysql-community-libs-compat-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: e1021c1eadcb46c3097d0b1b93837683
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 22.2M
(mysql-community-embedded-compat-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: 0770289dfd6ac98a13c80ddb38bbba58
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 22.8M
(mysql-community-embedded-compat-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: 19ba4d16e8250fd0160f974d07cc8de4
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 32-bit), RPM Package
Test Suite
Mar 23, 2017 29.9M
(mysql-community-test-8.0.1-0.1.dmr.el7.i686.rpm) MD5: a92b91d687e0261894646474417dc8fc
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Test Suite
Mar 23, 2017 30.2M
(mysql-community-test-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: de9ce6fcac9116328e5321ad53dddc83
Red Hat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 (x86, 64-bit), RPM Package
Debug Information
Mar 23, 2017 72.8M
(mysql-community-minimal-debuginfo-8.0.1-0.1.dmr.el7.x86_64.rpm) MD5: e0b7108374c9e9e3f7424d73e1ae824a
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Bundle Mar 23, 2017 299.2M
(mysql-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm-bundle.tar) MD5: de0ac9ea00c5405bf64372212bef02b3 | Signature
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Bundle Mar 23, 2017 305.3M
(mysql-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm-bundle.tar) MD5: 31b32d04ea0a63928d13e082dba9d182 | Signature
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
MySQL Server
Mar 23, 2017 228.0M
(mysql-community-server-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: abbcc15724d27479486fa755f25d59d0
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
MySQL Server
Mar 23, 2017 232.3M
(mysql-community-server-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: c0f7c3863320e038cc7efc250d734ceb
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
Client Utilities
Mar 23, 2017 29.8M
(mysql-community-client-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 872b8dd1c3ccb4fb79669e636a9b6e6b
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
Client Utilities
Mar 23, 2017 30.8M
(mysql-community-client-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: 2d39dae9c104792b956922e3f9046b71
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
Development Libraries
Mar 23, 2017 4.3M
(mysql-community-devel-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 8a35c3aa79e7b5d82f8c33508c11b41a
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
Development Libraries
Mar 23, 2017 4.4M
(mysql-community-devel-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: 60b4ef98ab77a774d9dc6bc7ea680e2c
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
MySQL Configuration
Mar 23, 2017 339.4K
(mysql-community-common-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 0b3a61e63a275f2bed12c2e9e3031d1a
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
MySQL Configuration
Mar 23, 2017 339.5K
(mysql-community-common-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: c3372d968880bc75cc1c2bdeef628092
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
Shared Libraries
Mar 23, 2017 2.7M
(mysql-community-libs-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 231daef2a068429f06c0c20f59ea14f6
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
Shared Libraries
Mar 23, 2017 2.8M
(mysql-community-libs-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: f43ef648fa265cfe8270c16989a9400f
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 1.8M
(mysql-community-libs-compat-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 62eeb27570a56cb1488c3823947e1179
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
Compatibility Libraries
Mar 23, 2017 1.8M
(mysql-community-libs-compat-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: 72bb4e6c3b9f7cb1e755f51dea370330
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 32-bit), RPM Package
Test Suite
Mar 23, 2017 32.3M
(mysql-community-test-8.0.1-0.1.dmr.el6.i686.rpm) MD5: 302f301b568e029bd7aa9f35ab977ff3
Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6 (x86, 64-bit), RPM Package
Test Suite
Mar 23, 2017 32.9M
(mysql-community-test-8.0.1-0.1.dmr.el6.x86_64.rpm) MD5: 1e8a91ff00a77bf9dc860c5df5ec559c

MySQL 8.0.1 dmr Linux - Generic (glibc 2.5) 下载地址Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 32-bit), TAR
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 32-bit), TAR

Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 32-bit), Compressed TAR Archive Mar 23, 2017 369.5M
(mysql-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-i686.tar.gz) MD5: 2fa79467959cb85d4048754ad9224b9f | Signature
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 64-bit), Compressed TAR Archive Mar 23, 2017 378.9M
(mysql-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz) MD5: 4831e47f2c87f6b0587dffb20ad0eeed | Signature
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 32-bit), Compressed TAR Archive
Test Suite
Mar 23, 2017 34.7M
(mysql-test-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-i686.tar.gz) MD5: e6a9737c7ddf2e616e92d45eff6cad72 | Signature
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 64-bit), Compressed TAR Archive
Test Suite
Mar 23, 2017 35.3M
(mysql-test-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz) MD5: e39c29919b844ed6e146477de78b5fe5 | Signature
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 32-bit), TAR Mar 23, 2017 404.2M
(mysql-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-i686.tar) MD5: 92f8de8fd8725d923d3c09db1c942c3e | Signature
Linux - Generic (glibc 2.12) (x86, 64-bit), TAR Mar 23, 2017 414.1M
(mysql-8.0.1-dmr-linux-glibc2.12-x86_64.tar) MD5: d41dfdfcb308d954bfebef78026f9494


MySQL 的更多信息请点: 这里

 

为您推荐

友情链接 |九搜汽车网 |手机ok生活信息网|ok生活信息网|ok微生活
 Powered by www.360SDN.COM   京ICP备11022651号-4 © 2012-2016 版权